Spørreundersøkelser (SurveyXact)

Vevbasert verktøy for utvikling, gjennomføring og analyse av spørreundersøkelser og andre skjema.

Tjenesten har funksjonalitet innenfor hele prosessen fra skjemautvikling til datainnsamling og analyse.
Aktuelle bruksområder kan være, men er ikke begrenset til:
* kursevalueringer
* meningsmålinger
* brukertilfredshetsmålinger
* forskning
* påmelding

Tilgjengelig for: 
Ansatte
Studenter
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
UiB konto
Systemeier: 
HR-avdelingen
Driftsleverandør: 
Ekstern